هر سفر با یک قدم شروع می شود

سفرت را

کن

با بازی کردن یاد می گیری

با درآمدت ماشین می خری