تفسیر

تو بهترین ایده پرداز هستی. همه چیز را با مدل خلاقانه خودت یاد می گیری. تواز طریق مشاهده کردن و احساسات خودت یاد می گیری. ذهنی بسیار باز داری. همیشه به مسایل باروش خودت نگاه می کنی. وقتی با دیگران ارتباط داری خیلی خوب یاد می گیری. تو موقعیت را از زوایای مختلف می بینی. به طوفان مغزی و تولید ایده تاکید داری. تخیل بسیار قوی داری. به ارزش ها حساس تری. به احساسات دیگران احترام می گذاری. با ذهن باز و بدون اینکه طرفداری کنی و تعصب داشته باشی گوش می دهی و در موقعیت های غیر شفاف به تخیل و خیالبافی می پردازی. توانایی های عمده تو در قسمت تجربه کردن از طریق نگاه کردن هست  و همراه دیدن فکر میکنی. تو در دیدنِ “تصویر بزرگتر” و سازمان دهی تکه های کوچک تر اطلاعات بصورت یک کلِ معنادار مهارت داری. تو فردی هیجانی و خلاق هستی و از طوفان مغزی برای رسیدن به ایده های جدید لذت می بری.

شعار تو 

 

همه چیز را یاد می گیرم تا بتوانم مسايل را راحت تر و بهتر حل کنم