248,000 تومان

کارگاه سواد مالی برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۴ سال با سرفصل های :

کارگاه دو روزه هر روز ۴ ساعت برگزار می شود. کارگاه همراه با آموزش عملی و بازی مالی.

آشنایی با پول

پس انداز چیست

سرمایه گذاری چیست

بازار بورس چیست؟

کارگاه سواد مالی
کارگاه سواد مالی نوجوانان

248,000 تومان