142,000 تومان

هدف اصلی تالیف کتاب کسب و کار برای نوجوانان و دانش آموزان، آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بخش واقعی کسب و کار در آینده است.

کتاب کسب و کار برای نوجوانان
کتاب کسب و کار نوجوانان: پول های وارلی و خرابکاری های مارلی

142,000 تومان