219,000 تومان

کارگاه زیست محیطی از جمله کارگاه های عملی است که کودکان و نوجوانان در کنار آموزش مفاهیم نگهداری از محیط زیست، مهارت های مربوط به کشاورزی و زراعت در محیط شهری را نیز می آموزند.

کارگاه در ۹ تیر ۱۳۹۸ برگزار می شود.

22 در انبار

وارلی
کارگاه محیط زیست

219,000 تومان