896,000 تومان

کارگاه شخصیت شناسی کسب و کار

۱۶ ساعت به همراه تست های شخصیت شناسی و روانشناسی و مشاوره

شروع کارگاه از روز ۵ بهمن ماه ساعت ۲۰ تا ۲۲ خواهد بود.

۸ جلسه آموزشی ۲ ساعته

کارگاه شخصیت شناسی کسب و کار
شخصیت شناسی کسب و کار

896,000 تومان