این کارگاه ها با هدف انجام کار عملی وآشنایی با مفاهیم مربوط به موضوع هر کدام برگزار میشود :

  • کارگاه ورودی کسب و کار برای کودکان و نوجوانان
  • کارگاه اوقات فراغت
  • کارگاه زیست-محیطی