مجموعه کتاب های سرمایه جاودانی به صورت ترجمه و تالیف منتشر شده که منحصرا برای دانش آموزان ارایه می شود. این کتاب ها به صورت بومی سازی شده بوده و آموزش مفاهیم کسب و کار آفرینی برای کودکان و نوجوانان با استاندارد های بین المللی را آموزش می دهد (همه کارآفرین نمی شوند ولی همه درگیر کسب و کار خواهند بود.)