سلام

شما خودت رو به خوبی می شناسی
حال میتونی با توجه به شناختی که از خودت داری
مهارت های مورد نظرت رو روی صفحه شخصیت انتخاب کنی

ورود به صفحه شخصی