این دوره های مجازی با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان برای ورود به اجتماع و شهروندی با سواد بودن طراحی شده است و امروزه در سراسر دنیا نداشتن این سواد ها به معنای بی سوادیست.

  • سواد مالی
  • دوره رایانه ای
  • دوره ارتباطی
  • دوره سلامت
  • دوره زیست‌محیطی
  • دوره رسانه
  • دوره مهارتی