این بازی ها با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم ارزش و تبادل در بازار و درک سواد مالی و آموزش کسب و کار برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است و با استفاده از ارزش های مالی به صورت گروهی برگزار میشود
کارگاه براي هر بازي در یک روز برگزار می شود

  • بازی والراس
  • بازی مارشال
  • بازی کامل