ارزش کار مجازی

اینجا همون جایی هست که می تونی ببینی چقدر کارهای مجازی با ارزش انجام دادی و کارهات چه ارزشی را به فضای مجازی اضافه کرده با ثبت نام در دوره ها و کارگاه ها و ایجاد فروشگاه و محصول ارزش مجازی بیشتری خواهی داشت.

مجموع امتیازات شما:

دوره های آموزشی کارگاه های آموزشی