ارزش تحصیلی

اینجا اگر دوست داشته باشی می تونی نمرات و امتیاز های درسی خودت را برای همه به نمایش بگذاری و موفقیت هات رو در درس ها و آزمون ها و هر مسابقه ای که شرکت کردی به همه اعلام کنی.

برامون عکس یا فایل بفرست